مرور برچسب

پدیده اجتماعی

هرم ِ واژگون

یا وقتی دولت‌ها می‌خواهند فرهنگ‌ها را تصاحب کنند وقتی هرمی را بنا می‌کنند، عقل سلیم، تجربه عملی و شناخت علمی، هر سه حُکم می‌کنند پایه‌ای تا حد ممکن گسترده (ایجابی) برایش در نظر بگیرند و هر چه کمتر فروکاسته (سلبی).عقل و تجربه و علم باز…

اراده معطوف به «صاحب اثر شدن»: گفتگو با ناصر فکوهی

زهره روحی پیش از گفتگو در گفتگوی حاضر می‌خواهیم، پدیدة اجتماعیِ تمایل به «صاحب اثر» شدن را بررسی کنیم. پدیده‌ای نسبتاً نوظهور در جامعة ایران که ظاهراً (برغم ضرورت آن)، چندان جدی تلقی نشده است تا به لحاظ جامعه‌شناسی مورد بررسی قرار…