مرور برچسب

پایان نامه دانشجویی

درباره پایان نامه های دانشجویی: گفتگو با ناصر فکوهی

فرهنگ امروز / زهرا رستگار متاسفانه در این باره نمی توان اظهار نظر دقیق کرد زیرا نیاز به مطالعات فراتحلیلی زیادی وجود دارد که رابطه میان موضوع پایان نامه ها و مسائل کشور را بررسی کنند و تا جایی که من در جریان هستم چنین کارهایی انجام نشده…