مرور برچسب

پایان عصر «صاحبان اندیشه»

پایان عصر «صاحبان اندیشه»؟: گفتگو با ناصر فکوهی

پیام حیدرقزوینی -آیا می توان کنش انتقادی را جوهره کار روشنفکری دانست؟ خاصه در جهان امروز که ما با بیشتر با «متخصص» و «کارشناس» روبرو هستیم که در پی بازتولید وضعیت موجود هستند، آیا همچنان گفتمان انتقادی جوهره کار روشنفکری است؟آیا در جهان…