مرور برچسب

پاز

پاز : آرمانشهری در افق

زندگی پاز و آنچه تلاش کرد در آثار بی نظیرش عرضه کند، در تقاطعی شگفت انگیز از فرهنگ ها، زبان ها و سبک هایی از زندگی قرار دارد که از ابتدا و شاید تا امروز با یکدیگر در تخاصم بوده اند: فرهنگ استعماری اروپایی، فرهنگ بومی قاره و فرهنگ آرمان…