مرور برچسب

ووینیست های ملی گرا و قوم گرا

دشمنان هم سو، شووینیست های ملی گرا و قوم گرا: گفتگو با ناصر فکوهی

دائره المعارف بزرگ اسلامی اصل پانزدهم قانون اساسی کاملا روشن است و نمی تواند محل مناقشه باشد ، شاید لازم باشد ابتدا اصل را بخوانیم :«زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و…