مرور برچسب

ورزش در جامعه شناسی و انسان شناسی

چیستی ورزش از نگاه جامعه شناسی و انسان شناسی: گفت و گو با ناصر فکوهی

علی بابایی – منیره پنج تنی در تأمل اولیه درباره چیستی ورزش اگر آن را نوعی کنش اجتماعی و یا یک نهاد اجتماعی قلمداد کنیم بی شک جامعه شناسی اولین علمی است که برای بررسی موضوع ورزش دارای صلاحیت است، از طرف دیگر چون ورزش فعالیتی انسانی و…