مرور برچسب

هویت قومی

فرهنگ قومی و فرهنگ محلی

در بررسی این دوگونه فرهنگ در ایران باید بر یک واقعیت که شاید برای بسیاری از افراد روشن نباشد، تاکید کنیم: کشورما، تداوم تاریخی خود را بیش از آنکه مدیون ساختارهای فرهنگی – زبان‌شناختی و سازوکارهای عمومی اجتماعی باشد ( که البته همه این موارد…

هویت‌های چند‌گانه

۱. چندگانگى فرهنگى (multiculturalism) چیست؟ آیا جامعه‌ای بدون چندگانگى فرهنگى وجود دارد؟ مهمترین خصلتهای که‌ جامعه‌ چندگانگى فرهنگى دارد، چیست؟ دو معنای متفاوت را می توان از چند گانگی فرهنگی درک کرد؛ یکی معنایی باستانی یا کلاسیک برای…