مرور برچسب

هویت جنسیتی

پرسش از فرهنگ (۵۵): فرهنگ بین جنسیتی چیست؟

فرهنگ بین جنسیتی  را می توان به مجموعه روابط، کنش ها، ذهنیت هایی اطلاق کرد که در یک جامعه مشخص میان دو جنسیت مونث و مذکر وجود دارند و بنا بر فرایندهای خاص آن جامعه شکل گرفته و تغییر و تحول می یابند. باید توجه داشت که فرهنگ جنسیتی  لزوما با…