مرور برچسب

هنری لوفبور

آیندۀ آن‌ها، امروز ما؛ امروز ما، آیندۀ نسل‌های بعد

از گزاره‌های معدودی که اکثر متخصصان علوم اجتماعی بر آن توافق دارند، یکی هم مفهوم ارزشِ شناختی و علمی و به‌خصوص کاربردیِ «آینده‌نگری» است. این به مفهوم زیر سؤال بردن شاخه‌ای نیست که با این عنوان به وجود آمده است، زیرا اغلب…

محله شهری یا شهرِ محله‌ای: یک پرسمان صوری

اگر بتوانیم مسئلۀ طراحی شهری را جدی بگیریم، نه‌فقط در روند شکل‌گیری مادی، بلکه می‌توانیم در روند شکل‌گیریِ فرهنگی و ذهنی شهر دخالت کنیم. همچنین می‌توان از طریق طراحی، استفاده از مواد و مصالح، چیدمان و کاهش فاصلۀ شهری گام‌های بزرگی به‌سوی…

لوفبور و روزمرگی شهری

به باور هانری لوفبور به مثابه یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان شهر مدرن، روزمرگی را باید قالب اصلی و بنیادین هژمونی قدرت سرمایه‌داری در شهر مدرن صنعتی و پسا صنعتی به شمار‌آورد. روزمرگی در این تعبیر یک واحد فضایی- زمانی را تشکیل…