مرور برچسب

هنرمند

واژه نامه بوردیو (۱۱) هنرمند (L’Artiste)

ترجمه ناصر فکوهی « هنرمند فردی حرفه ای است که امر ضمنی را به امر عینی بدل می کند، کار او عینی کردن است یعنی سلیقه را به شیئی تبدیل می کند. او فردی است که امکان ها را به تحقق در می آورد: معنی عملی امر زیبا جز با به تحقق در آمدن قابل شناخت…