مرور برچسب

هنجار فرهنگی

وجدان کاری؛ یک هنجار فرهنگی و فرهنگ مردمی

ناصر فکوهي، مهدي حيدري وجدان کاری، یک هنجار فرهنگی است که به انجام کار مناسب در جامعه، ارزش معنوی مثبت می‌دهد. انگیزه‌های درون آدمی، نقطه آغاز وجدان کاری محسوب می‌شوند اما چگونگی تقویت و نگهداشت این انگیزه‌ها، محرک اصلی مفهوم وجدان کاری…