مرور برچسب

هذیان

اندیشه های تصویری (۱۲): هذیان

ناصر فکوهی/ طرح: ایرج اسماعیل پورقوچانی گویی فروپاشی زبان و عقل، دست کم به شکلی مقطعی، زبانی هذیان وار می آفریند و گویی هذیان گویان باید برای هذیان گویی هایشان به عاقلان و دانایان پاسخی داشته باشند وگرنه به حاشیه رانده می شوند و از دایره…