مرور برچسب

هانری برگسون

پاره های هنر (۱) برگسون: بینش ِ «رها شده» هنرمند

هانری برگسون برگردان ناصر فکوهی گاه به گاه، و بسیار به ندرت، رویدادی خوش از راه می رسد و انسان هایی پدید می آیند که احساس و آگاهی آنها کم تر درگیر تعلقات زندگی است طبیعت از یاد برده باشد قوه دریافت ِ آنها را به قوه کنش ِ ایشان گره بزند…

انسان شناسی آسیب های روزمره(۷): گزاف گویی

هانری برگسون، فیلسوف فرانسوی، در کتاب معروفش «خنده» (1899) گزافه گویی را چنین تعریف می کند: « سخن گفتن از چیزهای کوچک، به گونه ای که گویی چیزهایی بزرگ هستند، را می توان به صوتی عام، گزاف گویی نامید». پرسش آن است که کنشگر اجتماعی که دست به…