مرور برچسب

نیچه

پاره های هنر(۲۴)، نیچه: هنر، بیان یک ضد طبیعت

برگردان ناصر فکوهی یونانیان (یا دست‌کم آتنی‌ها) سخن گفتن و شنیدن را بسیار دوست داشتند: آنها حتی گونه‌‌ای عطش ذاتی به این امر نشان می دادند که از غیر یونانی ها تمیزشان می‌داد. از این رو، علاقه‌مند بودند شور خود را نیز بر صحنه به سخن در…