مرور برچسب

نگاه ادگار مورن

نگاه ادگار مورن بر سال جدید و بیان نامه روزولت ۲۰۱۲

ادگار موردن ترجمه ناصر فکوهی ضرورت بی‌اعتمادی بیشتر نسبت به کارشناسان «متاسفانه به نظر می‌رسد رهبران ما کاملا نسبت به مشکلات کنونی ناتوان باشند: امروز آنها قادر نیستند که راه‌حلی مناسب برای رودررو شدن با شرایط موجود ارائه کنند و به…