مرور برچسب

نمونة سئوالات درس” مبانی انسان‌شناسی

نمونه سئوالات درس”مبانی انسان‌شناسی”

دوره کارشناسی انسان‌شناسی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیم سال دوم 1383-84 زمان: 90 دقیقه (20 نمره) 1- مفهوم ضربة فرهنگی را تشریح کنید(3 نمره) 2- انواع خانواده را از لحاظ مکان پس از ازدواج تعریف کنید(2 نمره) 3- سه مفهوم…