مرور برچسب

نمایش فیلم مستند “سیانوزه”

گزارش نمایش فیلم «سیانوزه» وسخنرانی «خیایان و مدرنیته»

یاسمن اوحدی اولین نشست، از مجموعه نشست های سال تحصیلی 87-88 گروه علمی – تخصصی انسان شناسی فرهنگی انجمن جامعه شناسی ایران، با عنوان با نمایش فیلم مستند "سیانوزه" اثر رخساره قائم مقامی و سخنران دکتر عباس کاظمی با عنوان "خیابان و مدرنیته"…