مرور برچسب

نمایشنامه

تئاتر و مطالعات بینا‎رشته‌ای

بی‌فرهنگی درد بزرگ جامعه ما و به خصوص روشنفکران‌مان 1. میان رشتگی تاکنون به بینارشتگی و به چند رشتگی ترجمه شده من می خواهم در ابتدا یک بحث مفهومی راجع به میان رشتگی و زمینه های پیدایش میان رشتگی داشته باشید که میان رشتگی مخلوط کردن رشته…