مرور برچسب

نظریه های تمدنی

نظریه های تمدنی

در قرون هجده و نوزده یکی از گرایش های بسیار مورد توجه و غالب در نزد متفکران، آن بود که بتوانند برای تمدن های انسانی در مجموعه بزرگ آنها، نظریه های تبیین و شکل گیری تدوین کنند. این کار عموما با این هدف انجام می شد که اندیشه اروپایی بتواند به…