مرور برچسب

نظام های علمی بین رشته ای

پرسش از فرهنگ (۳۲): آینده نظام های علمی بین رشته ای در حوزه فرهنگ چیست؟

بین رشته ای ها یکی از مسائلی که پس از جنگ جهانی دوم در حوزه علوم اجتماعی و انسانی و همگام با حوزه های علوم طبیعی مطرح شد ظهور رشته های «بین رشته ای» بود. اساس این فکر در آن بود که موقعیت های مدرن امکان اندیشیدن به یک حوزه را به طور تفکیک…