مرور برچسب

نظام ارزشی و فرهنگی

پرسش از فرهنگ(۴۷): رابطه نظام ارزشی و فرهنگ چیست؟

نظام ارزشی در هر جامعه ای به مجموعه ای از فرایندهای رفتاری و ذهنی، الگو ها و روش ها، شیوه های گفتاری و فنون بدنی اطلاق می شود که در چارچوب ها و موقعیت هایی از پیش تعریف شده، پذیرفته می شوند. این نظام بر اساس پهنه جغرافیایی و دوره زمانی و بر…