مرور برچسب

نسبت فرهنگ و رشد تفکر فلسفی

محیط آشوب زده و فاسد اندیشه تأثیرگذار تولید نمی‌کند/ نسبت فرهنگ و رشد تفکر فلسفی: گفتگو با ناصر…

مهر از نظر شما نسبت فرهنگ با تفکر فلسفی چیست و در چه زمینه فرهنگی شاهد رشد و نمو تفکرات فلسفی هستیم؟ فلسفه به معنای تامل بر خود و بر محیط انسان، درباره جهان و کیهان، دلایل وجود، منشاء و غایت آن ، از دوران اندیشه های باستانی دینی در…