مرور برچسب

نخبگی

از نخبگی تا روشنفکری: گفتگو با ناصر فکوهی

1-از نگاه جامعه شناختی افراد نخبه یا به عبارتی روشنفکر در تقابل با جوامع(متشکل از طبقات مردمی و حکومت ها) چه تاثیراتی در پیشبرد سطوح اجتماعی در حوزه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ... دارند؟ در زبان فارسی واژه «نخبه» را به جای (Elite)گذاشته…