مرور برچسب

نابسامانی وضعیت تفکر در ایران معاصر

زیستن میان ابرها! آسیب شناسی وضعیت تفکر در ایران معاصر: گفتگو با ناصر فکوهی

اصغر زارع • چرا می خواهند وانمود کنند که ایرانیان کمتر می اندیشند؟ به گمان من، برای درک هر مسئله ای ابتدا باید زاویه دید به آن را مشخص کرد و درباره آن به دور از دیدگاه های کلیشه ای به تامل نشست. یکی از این کلیشه ها ظاهرا همین گزاره…