مرور برچسب

میدان شهری

لذت و درد: میدان شهری به مثابه نظم سیاسی

حوادث فوریه 2013 تا ژانویه 2014 (کمی پیش از بهار 1393) در اوکراین که تا به امروز ادامه دارد و به بحرانی بین المللی تبدیل شده است، به همراه خود واژه ای عجیب را نیز به ارمغان آورد: «میدان» یا در روسی (майдан) با همین تلفظ؛ زیرا نقطه مرکز شورش…