مرور برچسب

موقعیت های کافکایی

اندیشه های تصویری (۱۴) : محاکمه

ناصر فکوهی/ طرح: ایرج اسماعیل پورقوچانی موقعیت های کافکایی، رایج ترین موقعیت های موجود در جهان کنونی هستند: اینکه نمی دانیم چرا، اما اطمینان داریم که گناهکاریم، اینکه نمی دانیم چگونه، اما اطمینان داریم که بی شک مجازات خواهیم شد، اینکه…