مرور برچسب

موقعیت استثنایی

کنش و نظریه (۷): انسان در «موقعیت استثنایی»

بازماندگان اردوگاه مرگ مانتهاوزن میشل فوکو، زیست سیاست (biolpolitique) را موقعیتی می شمارد که در رابطه ای چرخه ای با مدرنیته به وجود می آید. در این موقعیت، حاکمان جدید و به ویژه سردمداران دولت های ملی یا دولت – ملت ها (nation - States)…