مرور برچسب

موزه داری در عصر صنعتی

نقد موزه داری در عصر صنعتی و چشم انداز موزه های پایدار

سخنرانی دکتر ناصر فکوهی دوشنبه 3 خرداد 1395 / ساعت 16 در موزه ملک: نقد موزه داری در عصر صنعتی و چشم انداز موزه های پایدار موزه داری و ماموریت های استعماری برای گردآوری های «مردم نگارانه» (یا اتنوگرافیک) فرهنگ های غیر اروپایی، پیش از به…