مرور برچسب

منشور حقوق شهروندی

بررسی منشور پیشنهادی حقوق شهروندی در میزگرد آرمان

منشور حقوق شهروندی ضمانت‌ اجرایی می‌خواهد سعید سیف اکنون که دولت دکتر روحانی با انتشار پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی نشان داده است به حفظ و تقویت آزادی‌ها و حقوق شهروندی در کشور اهتمام دارد. بی‌تردید نقد منشور منتشرشده از سوی آگاهان این…