مرور برچسب

منشاء هنر

پاره های هنر (۳)، دیدرو: طبیعت به مثابه منشاء هنر

برگردان ناصر فکوهی انسان تنها یک مجری و یا یک مفسر امر طبیعی است؛ او تنها قادر است در حد شناخت و تجربه خود و یا بر اساس بازتاب موجودات اطرافش، هنر را درک و به اجرا در آورد. دست انسان بدون ابزارها، هر چند قدرتمند، هر چند خستگی ناپذیر و…