مرور برچسب

منشاء بیولوژیک خیر و شر

کنش و نظریه (۱۱): درباره منشاء بیولوژیک خیر و شر

در سال 1906، جامعه شناس آمریکایی ویلیام گراهام سامنر(William Graham Sumner) (1840-1910) در کتاب معروفی با عنوان «شیوه های مردمی: مطالعه ای جامعه شناختی بر عادات، روش ها، آداب، رسوم و اخلاقیات» (Folkways: a study of the sociological…