مرور برچسب

مناسک و آیین ها

نقش مناسک و آیین ها در تقویت باورهای ملی و معنوی: گفتگو با ناصر فکوهی

فاطمه طاهری مناسک (rituals) به صورت ها و از دیدگاه های متعدد و بسیار متفاوتی تعریف شده اند، اما با رویکردی اجتماعی، می توان آنها را به مجموعه ای از کنش ها، حرکات، ابزارها و اشیاء، مهارت ها و شیوه های هماهنگی و با هم بودگی و دعاها و اوراد…