مرور برچسب

ملی گرایی

مبارزه مطلق با خشونت: راه پیش روی ادیان در جهان مدرن

یان اسمان برگردان ناصر فکوهی تصویر: اسمان تحقیقات دانشمند مصر شناس آلمانی، یان اسمان نه فقط درباره دوران باستان، بلکه درباره حافظه مصر، ظهور تک خداگرایی و روابط میان آن با خشونت است. با او درباره رابطه این دو فرایند، گفتگویی انجام شده…