مرور برچسب

ملت شدن ملت

«سین هشتم» یا رویای بازیافته

جریانی که در هفته‌های اخیر شاهد ظهور آن بوده‌ایم، یعنی اعلام همبستگی گروهی از هنرمندان کشور برای برپاکردن حراجی با هدف کمک به بی‌خانمان‌ها در تهران( و «سین هشتم» نام گرفته) موضوعی است که می‌تواند موردی باشد برای تامل در نقش «ملت» و «دولت»…