مرور برچسب

معنا شناختی در یک زمان/ فضا

فراتر از یادمان ها یا چگونه انسان ها به درکی مشترک از یک کالبد می رسند؟

از نگاه انسان شناسی شهری و معماری، بحث اساسی در حوزه یادمان ها، یا مکان های حافظه، تاثیری است که این فضا ها در ایجاد هویت های جمعی و نقویت آنها و یا برعکس در تخریب و تضعیف آنها بازی می کنند. چنین نگاهی را پیش و بیش از هر چیز باید در انسان…