مرور برچسب

معنای فرهنگی

پرسش از فرهنگ (۷۴): معنای فرهنگی احساس انزجارچیست؟

روزنامه نیویورک تایمز 23 ژانویه 2012 با اشاره به آخرین مطالعات والری کورتیس(Valerie Curtis) پژوهشگر مدرسه عالی مطالعات بهداشت و پزشکی مناطق حاره در لندن (London School of Hygiene and Tropical Medicine) و پل رازین(Paul Rozin) استاد ممتاز…