مرور برچسب

معرفی کتاب گفتمان های انسان شاختی از نظریه تا میدان

فهرست و پیشگفتار کتاب گفتمان های انسان شاختی از نظریه تا میدان

گروه کتاب تقلیل گرایی و سطحی نگری و ساختن و پرداختن کلیشه های فکری و اندیشه های حاضر و آماده ای که در قالب هایی از پیش تعریف شده و بر اساس اصول غیر قابل انکار و تجربه شده و مورد اجماع انجام می گیرند، دردی را از هیچ کس دوا نمی کند، اما…