مرور برچسب

معرفی کتاب همسازی و تعارض در هویت و قومیت

همسازی و تعارض در هویت و قومیت

گروه کتاب و رسانه فکوهی، ناصر، 1389، همسازی و تعارض در هویت و قومیت، تهران، نشر گل آذین. این کتاب که مجموعه ای ازمقالات علمی - پژوهشی نویسنده را در سال های اخیر با محوریت هویت های قومی و رابطه آنها با هویت های ملی و جهانی در بر می…