مرور برچسب

مصیبت طبیعی

انسان شناسی فاجعه

تصویر: زلزله آدربایجان غربی 1391 فهرست زلزله ها و مصایب «طبیعی» در ایران دائما طولانی تر می شود اما این امر با توجه به موقعیتی شناخته شده از جغرافیا و اقلیم این کشور چندان «غیر طبیعی» نمی آید. آنچه اما غیر طبیعی یا بهتر بگوئیم خارج از…

آسیب شناسی فکری یک «مصیبت طبیعی»: گفتگو با ناصر فکوهی

فرشاد اسماعیلی زلزله؛ مساله ما، نه مساله طبیعت زلزله ای که در میانه ماه مرداد 1391 بخش بزرگی از پهنه آدربایجان در ایران را تخریب کرد و صدها تن از هم وطنان ما را نابود و هزاران تن بی خانمان و زحمی و مصدوم به جای گذاشت و پس لرزه های آن…