مرور برچسب

مصرف کاذب

کارکردگرایی و «مصرف کاذب»:گفتگو با ناصر فکوهی

شایسته مدنی جامعه ایرانی در سال‌های اخیر به دلیل افزایش شدید درآمد نفتی و تزریق بخش بزرگی از این درآمد به سبد خانوارها، تجربه گسترده‌ای را در تغییر سبک‌های زندگی خود تجربه کرد. این تغییر به نوبه خود، بر سایر پدیده‌های اجتماعی، از جمله…