مرور برچسب

مصرف رسانه ای

مصرف رسانه ای و سبک زندگی: گفتگو با ناصر فکوهی

به نظر شما مصرف رسانه ای افراد ، پیامد سبک زندگی آنهاست یا برعکس ، سبک زندگی پیامد مصرف رسانه ای افراد است ؟ در جامعه شناسی ، مصرف رسانه ای انبوه را فرایندی می دانند که بعد از جنگ دوم جهانی با تعمیم یافتن نظام رسانه های عمومی یعنی…