مرور برچسب

مصایب «شارلی»

مصایب «شارلی» در فرانسه‌ ای بحران زده

آدام الیک و لیز آلدرمن، در نیویورک تایمز 14 ژانویه 2015 (24 دی 1393) مقاله‌ای با عنوان «بحران فرانسه به مثابه نشانه‌ای از زخم‌هایی کهنه» نوشته‌اند که به خوبی گویای موقعیت بحرانی فرانسه پس از شوک تروریستی هفته گذشته است. این مقاله می تواند…