مرور برچسب

مصاحبه

مصاحبه

مادلن گراویتز، برگردان ناصر فکوهی تعریف : واژه «دیدار» (entrevue) ظاهرا در زبان فرانسه می تواند ترجمه ای باشد برای واژه آنگلوساکسون مصاحبه(interview). اما این واژه در زبان فرانسه معنای دیگری دارد و نوعی ابهام را در خود حمل می کند که جنبه…

مصاحبه ۲: تاریخچه

مادلن گراویتز ترجمه ناصر فکوهی در تحول مصاحبه می توان سه مرحله اساسی را از یکدیگر تمیز داد. نخستین مرحله را در استفاده از مصاحبه در روان درمانی و فنون روانشناسی مشاهده می کنیم که همین امر به واژه مشاوره (Counseling) حیات داده است که اغلب…

مصاحبه (۵): مصاحبه با پرسش های آزاد یا هدایت شده و مصاحبه متمرکز

مادلن گراویتز ترجمه ناصر فکوهی روش شناسان بر سر تفاوت های ظریف این دو گونه از فن مصاحبه، از لحاظ میزان آزادی و عمق آنها با یکدیگر توافق ندارند. در هر دو مورد این مصاحبه های با پرسش های زیاد، فرموله نشده از قبل، که صرفا مضمون های آنها…