مرور برچسب

مصاحبه با پرسش های باز و بسته

مصاحبه (۶): مصاحبه با پرسش های باز و بسته

مصاحبه با پرسش های باز این نوع از مصاحبه به خصوص برای پژوشگر، الزام آور است که باید پرسش هایی دقیق و مشخص شده از پیش مطرح کند، اما فرد مورد مصاحبه هنوز آزاد است که به گونه ای که مایل است به این پرسش ها پاسخ دهد، هر چند که باید چارچوب پرسش…