مرور برچسب

مشروع

واژه نامه بوردیو(۲۶): مشروع

مشروع « مشروع بودن چه معنایی دارد؟ این واژه یکی از واژگان فنی جامعه شناسی است که من آگاهانه به کارش می برم زیرا تنها با چنین وازگان فنی ای است که می توان به صورت دقیق درباره چیزهای مشکل سخن گفت و اندیشید. مشروع، نهاد، یا کنش یا رفتاری…