مرور برچسب

مستند « شمارش معکوس »

گزارش پخش فیلم مستند “شمارش معکوس”

یاسمن اوحدی سومین نشست گروه انسان شناسی فرهنگی انجمن جامعه شناسی ایران‏‏‏ٌُ‏، در روز سه شنبه 24/9/1388 در سالن انجمن جامعه شناسی برگزار شد. این نشست ابتدا با نمایش فیلم مستند « شمارش معکوس» آغاز و با توضیحات دکتر ناصر فکوهی(دبیر گروه…