مرور برچسب

مستند از تهران تا قاهره

روایت جنایت پیشه گان و بلاهت نسیان زده ها!

تصویر: ثابتی در اوج قدرت حاشیه‌ای بر خاطرات پرویز ثابتی و مستند از تهران تا قاهره در ماه های اخیر (تابستان 1391) فرایند تاریخ نظری و تاریخ شفاهی ایران معاصر دو واقعه را تجربه کرده است که نمی توان دست کم به مثابه یکی از متخصصان علوم…