مرور برچسب

مرگ و میر

تاملات فرهنگی (۷): خودکشی

نگاه به خودکشی به مثابة یک انسان‌شاس از همان ابتدا ما را در برابر موقعیتی متناقض قرار می دهد: موجودیت انسانی همچون همة موجودیت های زیستی، به گونه‌ای شکل گرفته، تحول یافته و به یک معنا ”برنامه‌ریزی“ شده است و چنان سازوکارهایی را در…