مرور برچسب

مردم شناسی

«مردم شناسی»، میراث استعمار فرانسوی و بریتانیایی در ایران

زمانی که در اواخر دهه 1940، کلود لوی استروس، پدر انسان شناسی فرهنگی - اجتماعی مدرن فرانسه، پس از اقامتی طولانی در آمریکا و کار میدانی در آمازون، به کشور خود بازگشت و «آزمایشگاه انسان شناسی فرهنگی» را در کلژ دو فرانس را بنیان گذاشت تا در این…

!مردم شناسی یا انسان شناسی؟: گفتگو با ناصر فکوهی

فرهنگ امروز / زهرا رستگار تصویر: موزه مردم شناسی کاشان انسان شناسی در ابتدا یعنی تقریبا در دهه 1310، در چارچوب وزارت فرهنگ آن زمان تاسیس شد و تقلیدی بود از رشته های مشابه در غرب منظورم رشته anthropology است . البته در آن سالها به دلیل…