مرور برچسب

مردم شناسی یا انسان شناسی

مردم شناسی یا انسان شناسی

باشروع سال تحصیلی جدید و ورود تعداد زیادی از دانشجویانی که برای نخستین بار با رشته انسان شناسی آشنا می شوند و تجربه ای را که پیش از این در ادبیات این رشته داشتند اکنون از نزدیک و از خلال اساتید و دست اندرکاران آن ادامه می دهند، شاید از همان…